PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Promocje

AX-2236C

Tachometr; LCD 5 cyfr; Dokł.pom: ±(0,05% + 1 cyfra); 150x65x31mm

AX-2234C

Tachometr; LCD 5 cyfr; 2,5÷99999 rpm (metoda optyczna); 156g

AX-B2120ST/17

Kamera inspekcyjna; Wyświetlacz: LCD 7"; Rozdz.kam: 720x480; IP68

AX-DL100

Dalmierz laserowy; LCD; 40m; Dokł.pom: ±2mm; 120x50x29mm; 126g

AX-9341

Miernik temperatury; LCD; Dokł: ±1°C (zakres -20÷150°C); IP67

AX-T03

Tester: bezdotykowy wykrywacz napięcia; 5÷1000VAC

AX-160IP

Multimetr cyfrowy; LCD (6000), podwójny, podświetlany; 3x/s; IP65

AX-EL600W

Obciążenie elektroniczne; LCD 4,3", podświetlany; 0÷150V; 600W

AX-MS8221B

Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999) 15mm; 2,5x/s

AX-102

Multimetr cyfrowy; LCD (2000), podświetlany; -20÷750°C

Katalog AXIOMET

Pobierz katalog
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Niepewność pomiaru temperatury w zależności od błędu i rozdzielczości termometru

Dokładność pomiaru temperatury jest różnicą, określoną ze skończoną precyzją, pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością zmierzoną.

Dokładność pomiaru temperaturyJako że wartość rzeczywista nie jest znana, można jedynie ustalić z pewnym prawdopodobieństwem przedział, w którym się znajduje. Tak więc dokładność pomiaru temperatury determinowana jest przez wartość niepewności tego wyniku. Istnieje szereg dokumentów normalizacyjnych, definiujących wymagania i postepowanie przy wyrażaniu niepewności. Definicję i sposób obliczania niepewności wyniku pomiaru przedstawiono m.in. w dokumencie Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement; JCGM 100:2008 (with further supplements).

Błąd graniczny i całkowity

Zgodnie z zaleceniami ww. dokumentu, pojęcie błędu i niepewności stosowane jest tylko i wyłącznie do opisu dokładności aparatury pomiarowej.

W przypadku każdego termometru dokładność związana jest z błędem granicznym, podanym w dokumentacji technicznej:

 1. błąd graniczny względny termometru wyrażany jest jako wartość procentowa np. δT = ±1%,
 2. błąd graniczny bezwzględny jako przedział wartości temperatury np. ΔT = ±1°C.

Błąd całkowity, w zależności od konstrukcji i dokładności termometru, może być:

 • błędem wartości mierzonej,
 • błędem zakresu pomiarowego,
 • błędem wartości mierzonej i zakresu pomiarowego,
 • błędem wartości mierzonej + błędem dodatkowym,
 • błędem wartości mierzonej + błędem rozdzielczości.

Rozdzielczość termometru

Rozdzielczość jest, obok błędu granicznego, kluczowym parametrem termometrów.

Wartość rozdzielczości jest najmniejszym przyrostem wartości temperatury, możliwym do zmierzenia przez dany termometr.

Na przykład, temperatura 23,5°C prezentowana na wyświetlaczu termometru cyfrowego jest mierzona z rozdzielczością 0,1°C. Nie oznacza to jednak, że taka sama jest dokładność pomiaru. W przypadku termometrów o bardzo małej rozdzielczości, wartość rozdzielczości może zbliżać się do wartości błędu granicznego termometru. Natomiast w precyzyjnych przyrządach, wartość rozdzielczości jest zawsze znacznie mniejsza niż wartość błędu granicznego.

W praktyce, błąd wynikający ze skończonej rozdzielczości termometru jest składową błędu granicznego.

Niepewność pomiaru temperatury

Błąd termometru i dokładność pomiaru temperatury są ze sobą ściśle związane, nie są jednak równe liczbowo.

Znając błąd całkowity termometru i wyznaczając wartość niepewności pomiaru, można określić dokładność pomiarów temperatury.

Na wartość niepewności pomiaru wpływają wszystkie błędy aparaturowe:

 • błąd całkowity termometru,
 • błąd całkowity przetwornika temperatury,
 • błąd całkowity czujnika temperatury,
 • tolerancja wykonania czujnika,
 • wszelkie błędy dodatkowe, które można zidentyfikować i wskazać liczbowo.

Przy określaniu niepewności wyniku pomiaru bierze się pod uwagę również wszystkie inne jej źródła, które można opisać liczbowo, takie jak:

 • rozrzut pomiarowy,
 • niestabilności parametryczne,
 • dokładność obliczeń numerycznych,
 • dokładność stałych obliczeniowych
 • i inne.

Wytyczne dotyczące dokładności pomiaru

Do kwestii związanych z dokładnością pomiaru temperatury odnosi się następujący wykaz dokumentów prawnych, norm i zaleceń standaryzujących:

 • Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement; JCGM 100:2008 (with further supplements);
 • ISO/IEC Guide 99:2010. Międzynarodowy słownik metrologii – Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM);
 • EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
 • EN ISO/IEC 10012. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego;
 • PISO 5725. Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów;
 • EN 13486. Termometry do pomiaru temperatury, powietrza i wyrobu dla transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów - Badania, wymagania, przydatność;
 • EN 60584. Termoelementy, norma definiuje charakterystyki, parametry metrologiczne i osprzęt czujników termoelektrycznych;
 • EN 60751. Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury, norma definiuje właściwości fizyczne, metrologiczne i stałe parametryczne czujników rezystancyjnych, platynowych.

Podsumowanie

Błąd graniczny i rozdzielczość bezpośrednio charakteryzują aparaturę do pomiaru temperatury. Ich wielkość zależy od metod pomiarowych, czujników temperatury, przetworników i układów pomiarowych stosowanych w termometrach. Określając dokładność wyniku konieczne jest jednak ustalenie także wartości niepewności pomiaru temperatury.